További cikkeink...


PASCAL GONDOLATAI

A BIBLIAI JÖVENDÖLÉSEKRŐL

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd…” 2. Pét 1,19

Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról.

Már az is végtelen tudást tételezne fel, ha egyetlen ember írta volna meg egy könyvben a Jézus Krisztusra vonatkozó összes jövendölést, eljövetelének idejét és módját, s aztán Jézus valóban e jövendölések szerint jött volna el. Itt azonban sokkal többről van szó; négy évezreden át egymást követő férfiak szakadatlan soráról, akik eltérések nélkül jövendölik ugyanazt az eljövetelt.

A Jézus Krisztust bizonyító legnagyobb érvek a jövendölések. Istennek ezért rájuk volt a legnagyobb gondja; mert a beteljesedésüket jelentő eseménysorozat olyan csoda, amely az Egyház kezdetétől a világ végezetéig tart.

Jézus Krisztus felé tekint mind a két Szövetség, az Ószövetség várakozása tárgyát, az Újszövetség mintaképét, a kettő együtt középpontját látja benne.

Blaise Pascal 1623-1662, Gondolatok

 

 

SPURGEON GONDOLATAI A SZABADSÁGRÓL

„Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!” 2. Kor 3,17              

A szabadsághoz minden embernek veleszületett joga van. Legyen születése szerint bármilyen szegény, legyen akár lelenc, lehet származása teljesen ismeretlen; de a szabadság az ő elidegeníthetetlen, születésénél fogva megillető joga.

A szabadság Ádám minden fiának és leányának örökölt kincse, családi ereklyéje. De hol találsz szabadságot igazi kegyesség kísérete nélkül? Igaz, hogy minden embernek joga van a szabadsághoz, de úgyszintén igaz az is, hogy egy országban sem találod meg azt, csak ott, ahol az Úr Lelke lakozik. „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.“

Szabadságot csak ott találhatsz, hol a Biblia nincs bilincsbe verve, s az evangélium szabadon hirdettetik.

Van egy szabadság - drága barátaim! - melyet egyedül csak a keresztyének élveznek. Vannak olyanok, kik félnek emberként beszélni, kik szolgamód hajlongatnak és hízelegnek mindenki előtt; kiknek nincs saját akaratuk, alapelvük, nincs hangjuk, bátorságuk, s képtelenek megállni egyenesen lelkiismereti függetlenségben. Hisz csak az a szabad ember, kit az igazság tesz szabaddá. Kinek szívében kegyelem uralkodik, az szabad; az ilyen nem törődik emberekkel, az igazság az ő oldalán van; Istent hordozza belsejében, a benne lakozó Szentlelket; mennyei származású herceg ő e földön, királyi vér fut ereiben; nemes ember, bírja az igazi nemességnek formáját: Isten kiválasztottja, megkülönböztetett, elválasztott gyermeke, s nem olyan ember, ki alantas módon meghajol, vagy beadja magát.

Testvéreim, ti és én lelki szabadságot élvezünk, ha az Úr Lelke van bennünk. Mit értünk ezalatt? Azt, hogy volt idő, mikor nem volt lelki szabadságunk, amikor rabok voltunk. Csak egy kevés idővel ezelőtt, mi mindnyájan, kik Jézus Krisztusban most szabadok vagyunk, az ördög szolgái voltunk; az ő akaratától fogva vitettünk ide-oda. Szabad akaratról beszéltünk, de a ‘szabad akarat’ egy rabszolga. Azzal dicsekedtünk, hogy azt tehetjük, ami nékünk tetszik, - de oh, milyen szolgai és képzelt szabadsággal rendelkeztünk! Egy ábránd-szabadság volt csupán. Kívánságok és szenvedélyek rabjai voltunk, - a bűn szolgái. De most megszabadíttattunk a bűntől, megmentettünk a zsarnokunk hatalmából; egy nálánál erősebb lefegyverezte az erős fegyverest, s így lettünk mi szabadok.

Charles Haddon Spurgeon, London, 1855.

 

ÉRZELMEINK EGYENSÚLYA

Bizonyára már veled is előfordult, hogy érzelmileg összegabalyodtál, s nem tudtad, hogy most mi is van… Esetleg ez az állapot tovább tartott, mint pár nap, s nem tudtad, hogy mihez is kezdj az érzéseiddel. Az alábbi tanácsok arra szolgálnak, hogy rendet tudj teremteni az érzelmeid és természetesen a józan gondolkodásod között, hiszen az érzelem és az értelem úgy kapcsolódik egymáshoz, mint a madár két szárnya; ahhoz, hogy repülni tudjon, mindkettőre szüksége van…

1, FOGADJUK EL AZ ÉRZÉSEINKET

A harag, a bánat, a félelem, és a többi negatív érzés mind szorongást okoz. Megpróbálhatunk érzelemmentesen megközelíteni egy problémát, megpróbálhatjuk elfojtani az érzelmeinket, azonban hosszú távon egyik módszer sem vezet megoldáshoz. Sokkal célravezetőbb megélni és kifejezni az érzelmeinket. A sírás, a félelem, a harag, az öröm, a nyugalom hozzá tartozik az életünkhöz – s így jogunk is van ahhoz, hogy átéljük és kifejezzük éréseinket.

2, ISMERJÜK MEG GYENGE PONTJAINKAT

Ha rájövünk arra, hogy mely élethelyzetek és körülmények vannak ránk negatív hatással, akkor ezzel a tudással felvértezve könnyebben küzdhetünk meg a stresszhelyzetekkel. Amikor valamilyen kellemetlen érzés bukkan fel bennünk, akkor megpróbálhatjuk meghatározni a rossz érzés okát, s így nem válunk érzelmeink játékszerévé. Segítséget jelenthet az is, ha egy stresszhelyzetet több szempontból gondolunk át, s így keresünk rá megoldást.

3,FEJLESSZÜK ADOTTSÁGAINKAT ÉS ÉRDEKLŐDÉSÜNKET

Amennyiben unatkozunk és nincs életcélunk, akkor könnyen boldogtalanokká válhatunk. Fontos, hogy találjunk magunknak olyan tevékenységet, amit szeretünk csinálni és kikapcsolódást jelent számunkra. Ilyen lehet az olvasás, a képzőművészet, a sport, a színház, az ismeretterjesztő irodalom, a barkácsolás, a sütés-főzés… Természetesen, ahogyan egyre jobban megismerünk egy területet, azáltal egyre inkább növekedhet az önbecsülésünk is.

4, LEGYENEK KAPCSOLATAINK

Társas lények vagyunk, Isten személyes kapcsolatokra teremtett bennünket. A legtöbb mentális zavar oka az elszigeteltség és a magányosság érzéséből fakad. Ha minden figyelmünket csak önmagunkra és saját problémáinkra fordítjuk, akkor az eredmény az egészségtelen magunkba temetkezés lesz. A barátaink viszont segíthetnek érzelmeink kifejezésében, problémáink megoldásában.

5, TUDJUK, MIKOR KELL SEGÍTSÉGET KÉRNI

Be kell ismernünk: a túl bonyolult problémákat nem tudjuk egyedül megoldani. Amikor úgy érezzük, hogy nem tudunk problémáink felett uralkodni, érzelmileg nem tudjuk önmagunkat kibogozni, akkor kérhetjük egy szakember segítségét. Ez a szakember lehet szakképzett lelkigondozó, pszichológus vagy pszichiáter. A segítségkérés nem a gyengeség jele, hanem azt fejezi ki, hogy képesek vagyunk racionálisan gondolkodni és tudatában vagyunk „lelki szegénységünknek”. A pszichológiai segítségért fordulást ugyanúgy kell felfogni, mint azt, amikor egészségügyi problémáinkkal a háziorvosunkhoz fordulunk.

S végzetül még egy jó tanács: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik.” Zsoltárok 34,9